Sứ đứng (sứ đỡ, post insulator, station post insulator) 22kV, 35kV

Sứ đứng (sứ đỡ) 22kVpost insulator 22kV, post station insulator 22kV, porcelain post insulator 22kV, porcelain station post insulator 22kV, polymer post insulator 22kV, polymer station post insulator 22kV ... được dùng trong trạm biến áp 110kV.
Sứ đứng (sứ đỡ) 
22kV được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn: IEC 60071-1, IEC 60071-2, IEC 60168, IEC 60273, IEC 60437, IEC 60507, IEC 60660, IEC 60815-1, IEC 60815-2, IEC 60815-3.
Sứ đứng (sứ đỡ) 22kV được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Sứ đứng (sứ đỡ) 
22kV có các chủng loại sau:
- C6-125
- C8-125
- C10-125


Hình ảnh các loại sứ đứng, sứ đỡ: