Phụ kiện đường dây

Chuỗi phụ kiện đường dây dùng để đỡ hoặc néo dây dẫn vào xà cột, đảm bảo độ căng, cách điện giữa dây dẫn và xà cột trong qua trình truyễn dẫn điện
Hình ảnh chuỗi phụ kiện đường dây 22kV; chuỗi phụ kiện đường dây 35kV


Hình ảnh chuỗi phụ kiện đường dây 110kV:Hình ảnh chuỗi phụ kiện đường dây 220kV:Hình ảnh chuỗi phụ kiện đường dây 500kV